خرید فیلتر هپا بیمارستانی و صنعتی


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید فیلتر هپا بیمارستانی و صنعتی در راندمان 99/99 درصد از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

آزمایش میکروبی به سادگی نشان می دهد که یک فیلتر آزمایش شده است
در برابر ذرات باکتری، قارچی و یا ویروسی خاص
چالش بسیاری از مطالعات صنعت و دانشگاه
نشان داد که یک فیلتر HEPA همان حذف را فراهم می کند
کارآیی در برابر ذرات زنده و یا غیر قابل تحمل
چالش از همان اندازه

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ جمعه 4 خرداد 1397 ] [ 17:13 ] [ liafilter ] [ بازديد : 1 ] [ نظرات () ]
خرید فیلتر هپا در ابعاد استاندارد


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و خرید فیلتر هپا در ابعاد استاندارد می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

فیلتر HEPA چیست؟
HEPA مخفف است که مخلوط هوای با کارایی بالا است. فیلترهای HEPA سطح بسیار بالایی دارند
کارایی فیلتراسیون برای کوچکترین و بزرگترین آلاینده های ذرات. همانطور که توسط موسسه تعریف شده است
علوم محیطی و فناوری، IEST-RP-CC001.3 و MIL-STD-282 Method 102.9.1، یک فیلتر HEPA باید
حداقل 99.97٪ آلاینده ها را در اندازه 0.3 میکرون ضبط کنی

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ جمعه 4 خرداد 1397 ] [ 16:57 ] [ liafilter ] [ بازديد : 1 ] [ نظرات () ]
خرید فیلتر کیسه ای در کشور


برای کسب اطلاعات بیشتر از خرید فیلتر کیسه ای در کشور می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر می توانید استفاده کنید

طول الیاف، درصد وزنی الیاف نخل خرما و نحوه توزیع آن
بر خواص مکانیکی نهایی کامپوزیت مؤثر است. هما نطور که در
شکل مشاهده می شود، الیاف نخل خرما استوان های شکل
هستند. سطح آ نها حاوی مقادیر زیادی الیاف نیمه رشد یافته و
ناخالصی های مصنوعی )گردوغبار( است. همچنین، لایه مومي
سرتاسر سطح لیف را می پوشاند

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

خرید فیلتر کیسه ای در کشورخرید فیلتر کیسه ای در کشور

[ یک شنبه 30 ارديبهشت 1397 ] [ 1:52 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
خرید فیلتر کربن در ابعاد مختلف


جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید فیلتر کربن در ابعاد مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید

ازآنجایی که کربن فعال پودری جاذب بسیار مناسبی
برای ترکیبات آلی است، در بیشتر تصفیه خانه های دنیا
به صورت مقطعی و دائمی برای کنترل طعم و بو و مواد
آلی از آن استفاده می شود. اخیراً در مطالعات مختلف
درزمینه تصفیه آب ها و پساب های آلوده، استفاده از ازن
قبل از کربن فعال مشاهده می گردد که نمونه آن مطالعه
و همکاران بوده که نتایج آن نشان داد، وقتی ازن Hedtke
قبل از کربن فعال مورداستفاده قرار گیرد، میزان جذب
مواد آلی توسط کربن فعال افزایش قابل توجهی پیدا
می کند و همچنین کلر موردنیاز برای گندزدایی آب هم
کاهش یافته و درنتیجه امکان تشکیل ترکیب های جانبی
.) کلرزنی هم کمتر می شود

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ یک شنبه 30 ارديبهشت 1397 ] [ 1:43 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
خرید فیلتر کربن جهت تهویه هوا


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و خرید فیلتر کربن جهت تهویه هوا در محیط مسکونی و صنعتی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

هدف اصلي از اين تحقيق مقايسه سينتيک و ايزوترم جذب
جاذبهاي کربن فعال، خاک اره، پوسته فندق و بادام در حذف فلز
1 US. Environmental Protection Agency 2 Hazelnuts Shell (SH) 3 Almond Shell (AH) 4 Activated Carbon (AC) 5 Sawdust (SD)
نيکل از محيط آبي بود. همچنين در اين تحقيق علاوه بر مطالعه
تأثير غلظت اوليه محلول بر زمان تعادل جذب، رابطه "زمان تعادل
حداکثر" با "ظرفيت جاذب" نيز مورد مطالعه قرار گرفت.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

برچسب ها: فیلتر کربن ,
[ سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 ] [ 22:33 ] [ liafilter ] [ بازديد : 1 ] [ نظرات () ]
قیمت خرید فیلتر کربن در کشور


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید فیلتر کربن در کشور از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

تست تعیین سختی
مقاومت مکانیکی کربن فعال با تعیین درصد ساییدگی مرطوب نمونه ها تعیین گردید . در این آزمایش از
10 استفاده می شود. ابتدا یک گرم از نمونه در مجاورت 100 - نمونه هاي کربنی با اندازه مش استاندارد 30
0 مولار اسید استیک) قرار می گیرد و به مدت / 0 مولار استات سدیم و 03 / میلی لیتر محلول بافر استات ( 07
یک شبانه روز در دماي محیط با سرعت 500 دور بر دقیقه هم زده می شود. پس از این زمان نمونه ها بر
روي الک استاندارد با مش 50 قرار گرفته و با 250 میلی لیتر آب دوبار تقطیر شسته می شوند .کربن باقی
100 خشک می گردد. درصد ساییدگی از رابطه 1 محاسبه ˚C مانده بر روي الک به مدت 2 ساعت در دماي
می شود:
Atribution % = (1)

برچسب ها: فیلتر کربن ,
[ دو شنبه 24 ارديبهشت 1397 ] [ 1:12 ] [ liafilter ] [ بازديد : 1 ] [ نظرات () ]
خرید فیلتر جاذب بو کربن


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و نحوه خرید فیلتر جاذب بو کربن از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

خود پوست گردو پس از کمک به احتراق اولیه آن، به عنوان
سوخت نیز عمل می کند و حرارت لازم را براي ادامه فرآیند گرماکافت تامین می نماید . فرآیند گرماکافت
معمولا بین 3 تا 4 ساعت زمان می برد. ساختار منافذ کربن در دماي حدود 500 درجه سانتیگراد شکل
می گیرد. بیشتر این منافذ به وسیله ماده قیري شکل آزاد شده در حین فرآیند گرماکافت مسدود می شوند .
به همین دلیل براي باز شدن این حفرات و استفاده نهایی به عنوان جاذب باید مرحله فعال سازي نیز متعاقبا
انجام شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

 

برچسب ها: فیلتر کربن ,
[ دو شنبه 24 ارديبهشت 1397 ] [ 1:9 ] [ liafilter ] [ بازديد : 1 ] [ نظرات () ]
قیمت فیلتر کفی پلیتد کربنی و ساده


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر کفی پلیتد کربنی و ساده می توانید با دادن اباد فیلتر خود از قیمت تکی و تیراژی محصولات شرکت با اطلاع شوید

در هنگام کاربرد ازن و کربن فعال به صورت متوالی
)جدول 2( کاهش قابل توجه در کل کربن آلی و سمیت
صورت گرفته و همان طور که مشاهده می شود برای کاهش
مقدار معینی از کربن آلی کل و سمیت در هنگام استفاده
از ازن و کربن فعال به صورت متوالی نیازمند به غلظت ازن
و کربن فعال کمتری نسبت به استفاده از آن ها به صورت
و همکاران نشان داد که Giusti منفرد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

برچسب ها: فیلتر کفی پلیتد ,
[ جمعه 21 ارديبهشت 1397 ] [ 23:7 ] [ liafilter ] [ بازديد : 2 ] [ نظرات () ]
خرید فیلتر کربن از لیا فیلتر


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و خرید فیلتر کربن از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

نشان داد که روش هایی بر پایه Patterson مطالعه
جداسازی فاز یا جذب سطحی، مانند استفاده از کربن
فعال، گر چه نمی توانند به طور کامل اثرات آلایندگی مواد
نفتی در آب را حذف کنند ولی می توانند در کاهش
آلودگی مواد نفتی و اثرات مضر و سمی آن در آب بسیار
مفید واقع گردد )تا 31 درصد کاهش سمیت مشاهده شده
است( ) 16 (. در مطالعه حاضر میزان کاهش سمیت بیش
مشاهده گردید که Patterson از مقدار ذکرشده در مطالعه
این اختلاف می تواند ناشی از نوع نفت خام مورداستفاده،
روش تهیه قسمت محلول نفت خام و غیره باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

برچسب ها: فیلتر کربن ,
[ جمعه 21 ارديبهشت 1397 ] [ 23:5 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
قیمت خرید فیلتر استوانه کربنی


برای کسب اطلاات از قیمت خرید فیلتر استوانه کربنی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید

افزایش غلظت کربن فعال باعث کاهش
سمیت و کل کربن آلی نمونه ها شده است )نمودار
شماره 2( و برخلاف فرآیند ازن زنی، مشاهده
می شود که با افزایش میزان کربن فعال، کاهش
کل کربن آلی به صورت ادامه دار می باشد. جذب
هیدروکربن ها توسط کربن فعال با غلظت بالاتر
کربن فعال بیشتر بوده که امری قابل پیش بینی
می باشد و باعث کاهش سمیت و محتوی کل
کربن آلی نمونه ها به طور محسوسی شده است. )به
علت حذف کربن فعال اشباع شده با فیلتر از
نمونه(.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

برچسب ها: فیلتر کربن ,
[ جمعه 21 ارديبهشت 1397 ] [ 23:0 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
صفحات وب