شرکت لیا فیلتر در این بخش نمایندگان فروش فیلتر در قزوین را معرّفی میکند:

مرکز پنوماتیک کیا صنعت زهراییKIA SANAT :قزوین، دو راهی همدان ، خیابان اسدآبادی ،روبه روی بانک ملت ،،جناب آقای منوچهر زهرایی