خرید فیلتر از شرکت لیا فیلتر
خرید فیلتر از شرکت لیا فیلتر


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و خرید فیلتر از شرکت لیا فیلتر در زمینه های مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

تست استاندارد تعیین عدد یدي
عدد یدي عبارت است از میلی گرم ید جذب شده توسط یک گرم جاذب، در شرایطی که غلظت ید باقی مانده
0 نرمال برسد. عدد یدي معرف نسبی / 0 نرمال ید به 02 / در محلول فیلترشده از 100 میلی لیتر محلول 1
خوبی براي تعیین میزان تخلخل کربن فعال است. این معیار هرچند محکی از ظرفیت جذب کربن فعال ب ه
FARAYANDNO
فصلنامه تخصصی علمی ترویجی/ بهار 1396 / شماره 57
27
شمار می رود ولی لزوماً شاخصی دقیق براي تعیین توانایی جذب تمامی ترکیبات توسط کربن فعال نیست .
عدد یدي کربن هاي فعال با تغییر جنس ماده اولیه، شرایط عملیات فعال سازي و توزیع حفره ها تغییر
عمل شده است. ASTM D- می کند. براي تعیین این خاصیت بر اساس روش ارائه شده در

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نمایدموضوعات: , ,
[ شنبه 15 ارديبهشت 1397 ] [ 1:7 ] [ liafilter ] [ بازديد : 279 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط