خرید فیلتر غبار گیر کیسه ای
خرید فیلتر غبار گیر کیسه ای


 

برای اطلاع از قیمت خرید فیلتر غبار گیر کیسه ای با شرکت لیا فیلتر در تماس باشید.

 

آلودگی هوا عبارت است از وجود یک یا چند آلوده کننده در هوای آزاد به آن مقدار، مدت، ویژگیها که برای انسان، گیاه یا حیوان خطرناک بوده و برای اموال مضر و یا به طور غیرقابدل قبولی مختل استفاده راحت از زندگی و اموال گردد فرآینددریخته گری از جمله مندابع مهم تولید و انتشار آلایندههای هوا بده خصدوص ذرات معلدق و اکسدیدهای فلدزی هست . این صنایع با مقیاس کوچک و بزرگ از جملده صنایع موجود در اطراف شهرها و شده رکهای صدنعتی میباشدند کده قطعددات مختلددز فلددزی را قالدد گیری ، ریختددهگری و تولید مینمایند. بررسی حاضر به بررسی انواع آلاینده ها و غلظت آنها در یک واحدد ریخته گری سدنتی در شرک صنعتی اصفهان پرداخته است. خروجی دودکش بگ فیلتر کورهها و خروجی بگ فیلتر شدات پالست و همنین شددت صوت در چهار ضلع کارخانه اندازه گیری شده و با جدیدترین استانداردهای پراکنش مواد آلاینده مقایسه شده است.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش می توانید با ما تماس بگیرید .

دفتر فروش : 02833686164. مدیریت سفارش : 09126816865موضوعات: , , , ,
[ سه شنبه 17 اسفند 1395 ] [ 1:57 ] [ liafilter ] [ بازديد : 392 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط