خرید فیلتر هوای صنعتی با کیفیت
خرید فیلتر هوای صنعتی با کیفیت


 

برای خرید فیلتر هوای صنعتی با کیفیت با شرکت لیا فیلتر در تماس باشید.

 

اگرچه صنعت ریخته گری به طور سنتی بده عندوان یک صنعت آلوده و خطرناک در نظر گرفتده میشدود، با این حال صنایع مدرن ریخته گری نسبتاً تمیز هستند و اثرات آنها عمددتاً مرتبط با جنبههای نامطلو زیست محیطی مانند سروصدا و بو به جای اثراتی هسدتند کده خطرنداک بدرای سدالمتی انسدان و محیط زیست میباشدند. اغلدد ریختددهگریها کوششهای قابل توجهی را برای به حداقل رسداندن ایدن تدثثیرات بده عمل آوردهاند .در واحد ریخته گری مورد مطالعه دو کدوره ذو الكتریكی از نوع القایی با فرکانس متوسط وهر کدام به ظرفیدت 1تن می باشد . این کوره ها در هنگدام شدارژ و تخلیده، مقدادیر قابلتوجهی آالینده تولید میکنند. این آالینددهها عبارتند از: مونواکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، هیدروکربنها، ذرات و فلزات مس، روی و سر . علت انتشار آالینددهها در جریدان دود کورهها وجود ناخالصیها در مواد اولیه شارژ کوره و به خصوص ترکیبات روغنی سفاله ها، الکها ، پالستیکها و رنگهای روی قطعات آهن میباشد. این ترکیبات در کدوره بده صدورت نداق محترق شده و تشكیل مونواکسیدکربن و ذرات دوده و همننین مقادیر زیادی هیدروکربن منتشر مینمایند که برای حدذف و تصفیه این آالیندهها به هزینه و تجهیزات گزافی نیاز خواهد بود .

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نماییدبرچسب ها: فیلتر هوا , ,
[ سه شنبه 17 اسفند 1397 ] [ 1:5 ] [ liafilter ] [ بازديد : 513 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط